Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself | TED Talk ...
Actor Thandie Newton tells the story of finding her "otherness" -- first, as a child growing up in two distinct cultures, and then as an actor playing with many different selves. A warm, wise talk, fresh from stage at TEDGlobal 2011.

Khóa học mới

Xem tất cả khóa học

Giải pháp tư vấn

Building a Strong Brand
Building a Strong Brand
Chiến lược, Thương mại hóa, Chuyển đổi hiệu suất và thực tiễn Phân tích & Thông tin chi tiết của chúng tôi bao gồm các khả năng rất mạnh mẽ và độc đáo. Chúng tôi giải quyết các thách thức trong mỗi ngành này tốt hơn bất kỳ ai khác.