chuyên đề đào tạo

Thương hiệu

Thương hiệu được xác định là một tài sản vô hình đóng góp một phần gia tăng đáng kể trong tổng giá trị của doanh nghiệp, là một lợi thế cạnh tranh mang tính sống còn của doanh nghiệp, do vậy việc quản trị thương hiệu được xác định là một việc hệ trọng.

Kiến thức thương hiệu có thể được chia thành 3 module:

1) Xây dựng thương hiệu mạnh: Các định nghĩa và khái niệm về thương hiệu, thành tố thương hiệu, quy trình xây dựng thương hiệu.

2) Quản trị Thương Hiệu: Các giải pháp và công cụ để duy trì và tái tạo sức sống cho thương hiệu
- Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
- Đánh giá tài sản thương hiệu.
- Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.
- Chiến lược và tình huống nghiên cứu.


3) Chiến lược thương hiệu: Các mô hình xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu được phân tích qua những case study

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KHÁC

Marketing
Marketing
Xu hướng sử dụng các công cụ/ trường phái marketing có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên những kiến thức nền tảng, kinh điển thì luôn là những hành tranh cần thiết để các bạn có thể tối ưu hóa được hoạt động marketing và kinh doanh của mình.
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược Kinh doanh
The Strategic Management course is designed to explore an organisation’s vision, mission, examine principles, techniques and models of organisational and environmental analysis, discuss the theory and practice of strategy formulation and implementation such as corporate governance and business ethics for the development of effective strategic leadership
Giao tiếp và Thuyết Trình
Giao tiếp và Thuyết Trình
Whether you are working in the business community, strengthening your personal relationships, or simply seeking to increase your comfort in reaching out to others as a whole, effective communication is your bridge from potentially hazardous misunderstandings to personal – and professional – success.
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
A comprehensive survey of basic principles and practices of advertising that emphasizes creative/media strategy decision processes and historical, social, and economic influences. This course will provide a foundation for advanced advertising courses.