chuyên đề

Kỹ năng Học tập

12 Things You Can Do Starting Today to Be a Better Leader
12 Things You Can Do Starting Today to Be a Better Leader
16/12/2017hoangthuphuongKỹ năng Học tập
Some believe certain people are born leaders. Others think an individual can learn to be a leader. Regardless of how you may feel you obtained your leadership skills, there are always ways to enhance your abilities. This list of suggestions may inspire you to reevaluate your leadership abilities and address any issues you find need improvement.

Xem chi tiết

High performance Habits
High performance Habits
21/01/2018hoangthuphuongKỹ năng Học tập
After suffering depression and surviving a car accident at the age of 19, Brendon faced what he felt were life’s last questions: “Did I live fully? Did I love openly? Did I make a difference?” His intention to be happy with the answers led to his own personal breakthroughs, and ultimately to his life’s purpose of helping others live, love and matter.

Xem chi tiết

Critical - Tư duy phản biện là gì?
Critical - Tư duy phản biện là gì?
21/04/2020hoangthuphuongKỹ năng Học tập
Tư duy phản biện là khả năng suy nghĩ rõ ràng và hợp lý, hiểu được mối liên hệ logic giữa các ý tưởng. Tư duy phản biện có thể được mô tả là khả năng tham gia vào tư duy phản xạ và độc lập. Về bản chất, tư duy phản biện đòi hỏi bạn phải sử dụng khả năng suy luận của mình. Khi đó, bạn trở thành một người học tích cực hơn là một người tiếp nhận thông tin thụ động.

Xem chi tiết

10 kỹ năng học tập suốt đời có lợi nhất để có và tại sao
10 kỹ năng học tập suốt đời có lợi nhất để có và tại sao
21/04/2020hoangthuphuongKỹ năng Học tập
Nắm vững các kỹ năng suốt đời là điều cần thiết. Kỹ năng học tập suốt đời có thể rất giống với nhiều kỹ năng mềm mà bạn có thể đã nghe nói. Chúng phải liên quan đến cách chúng ta kết nối với nhau và với thế giới xung quanh.

Xem chi tiết